کمیته ورزشی دانشکده علوم پزشکی اسفراین برگزار شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/2/27
برنامه کشیک و آنکال هیئت رئیسه دانشگاه
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/1/3
برگزاری اولین جلسه کمیته بحران و حوادث غیر مترقبه
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/1/3
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/11/18
برگزاری کارگاه یک روزه مدیریت امور مالی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/9/27