صفحه اصلی > برنامه های معاونت > تماس با معاونت 

    خراسان شمالی اسفراین خیابان طالقانی ستاد مرکزی دانشکده

    تلفن 05837222443نمابر05837223509* کدپستی9661876981