جناب آقای مهندس عظیم دستبند

مدیر امور پشتیبانی و خدمات رفاهی

کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی

سوابق اجرایی:

مسئول بهداشت حیط بیمارستان امام خمینی (ره) به مدت 5 سال

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی به مدت 4 سال

سابقه تدریس در دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده علوم پزشکی به مدت 5سال

یک سال ریاست دفتر رییس دانشکده علوم پزشکی اسفراین