آقای مجید آبرون

تحصیلات: کارشناس رادیولوژی

سوابق مدیریتی:

3سال رئیس اداره پشتیبانی دانشکده

2سال رئیس امور عمومی شبکه بهداشت

3سال مدیریت بیمارستان

10 سال مسئول رادیولوژی بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین

تلفن تماس:05837222447