صفحه اصلی > واحدهای تابعه > اداره توسعه سازمان و منابع انسانی > امور استخدام > مراحل تکمیل و تحویل مدارک آزمون استخدامی 1396/10/01 

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان آزمون مورخه 1/10/96 دانشکده علوم پزشکی اسفراین شایسته است نسبت به تکمیل مدارک در تاریخ های فوق به خیابان طالقانی - دانشکده علوم پزشکی - اداره توسعه سازمان ومنابع انسانی مراجعه و نسبت به تحویل مدارک اقدام نمائید و تاریخ فوق تمدید نخواهد گردید.

ردیف

عنوان شغل محل

زمان ومکان تحویل مدارک

1

پرستار،اتاق عمل ،کارشناس پذیرش ومدارک پزشکی ،کارشناس امور فرهنگی

مورخه 1/18/ 97- اداره توسعه سازمان ومنابع انسانی

2

مددکاربهداشتی ودرمانی ،دندانپزشک ، داروساز ،ماما ، رادیولوژی

مورخه 1/19/ 97- اداره توسعه سازمان ومنابع انسانی

3

پزشک متخصص ،پزشک عمومی ،کارشناس و کاردان فوریت پزشکی ،مهندسی تاسیسات

مورخه 1/20/ 97- اداره توسعه سازمان ومنابع انسانی